Polityka prywatności

1.    Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej witryny.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są gromadzone, gdy nam je przekazujecie. Mogą to być na przykład dane, które podajecie Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. Przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędności serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili macie Państwo prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli masz dalsze pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Macie Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową, Państwa zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Państwa zachowanie podczas surfowania jest zwykle analizowane anonimowo; zachowania podczas surfowania nie można przypisać do Państwa. Możescie Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.


Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości wniesienia sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.


Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak w jakim celu się to robi.


Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Odpowiedzialność

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

ATL Polska Sp. z o.o.,
ul.Polna 38
42-690 Tworóg
Telefon: +48 32 284 24 43
E-mail: biuro@atl-polska.pl

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. Nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możecie Państwo odwołać swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach (Art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie RODO, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwaj szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli wyrazicie Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, o ile nie będziemy w stanie udowodnić ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi bezpośredniej wiadomości e-mail, macie Państwo  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiej wiadomości; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką bezpośrednią wiadomością. Jeśli wyrazicie Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Państwu lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądacie Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłacie Państwo do nas jako operatora strony, ta strona używa SSL lub. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, jeśli macie Państwo dalsze pytania na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Możecie Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujecie Państwo dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych było / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale potrzebujecie Państwo ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, macie Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć swoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, macie Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.


Jeżeli ograniczyliście Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być dozwolone wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. lub ze względu na ważny interes publiczny przetwarzany przez Unię Europejską lub państwo członkowskie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Po Państwa wizycie są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuniecie. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.


Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, abyście byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.


Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. Funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślecie nam Państwo zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podaliście, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.


Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możecie Państwo cofnąć tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem.


Dane, które wprowadzacie Państwo w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosicie Państwo nas o ich usunięcie, cofniecie Państwo zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa żądanie, w tym wszystkie dane osobowe z niego pochodzące (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Państwa żądanie wiąże się z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań.

Dane, które przesyłacie Państwo do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, aż zażądacie Państwo od nas ich usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Count per Day

Ta strona korzysta z Count-per-Day, wtyczki WordPress, która umożliwia analizę statystyczną danych dostępu. Wygenerowane informacje (zanonimizowany adres IP, data bez godziny, typ i wersja przeglądarki, strona pochodzenia i adres bieżącej strony) są przechowywane na serwerze operatora serwisu. Anonimizacja adresu IP nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych osób.

Przechowywanie plików cookie typu „count-per-day” odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Pliki cookie „liczone dziennie” pozostają na Państwa urządzeniu, dopóki ich nie usuniecie.

Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, abyście Państwo byli informowani o ustawieniach plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

5. Plugins und Tools

Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google.

6. Usługi własne

Aplikacje

Oferujemy Państwu możliwość aplikowania do nas (np. E-mailem, pocztą lub przez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części poinformujemy Państwa o zakresie, celu i wykorzystaniu Państwa danych osobowych zebranych podczas procesu rekrutacji. Zapewniamy, że Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Państwa dane będą traktowane z zachowaniem najwyższej poufności.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli prześlecie nam Państwo aplikację, przetwarzamy Państwa dane osobowe (np. Dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), O ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy złożyć Państwu oferty pracy, odrzucicie Państwo ofertę pracy, wycofacie swoją aplikację, cofniecie zgodę na przetwarzanie danych lub poprosicie nas o usunięcie danych, przekazane przez Państwa dane, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procesu zapisywania lub przechowywania aplikacji (okres przechowywania), aby móc zrozumieć szczegóły procesu aplikacji w przypadku rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MOŻECIE Państwo sprzeciwić się temu przechowywaniu, jeśli macie Państwo uzasadnione interesy, które przeważają nad naszymi.

Po wygaśnięciu okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje ustawowy wymóg przechowywania lub inna podstawa prawna do dalszego przechowywania. Jeżeli okaże się, że przechowywanie Państwa danych będzie konieczne po wygaśnięciu okresu przechowywania (np. Ze względu na zbliżający się lub toczący się spór prawny), zostaną one usunięte dopiero wtedy, gdy dane staną się nieistotne. Inne ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone